privacy

Privacyverklaring

Automobielbedrijf  en aanhangwagencentrum Cees van Doorn, gevestigd aan Hollandbaan 14, 3449 JG Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Hollandbaan 14
3449 JG Woerden
0348-410210
garageceesvandoorn@telfort.nl

 

A.M.van Doorn-van der Zouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn. Zij is te bereiken via garageceesvandoorn@telfort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorletters, voornaam en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via garageceesvandoorn@telfort.nl, dan verwijderen we deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Automobielbedrijf en aanhangwagenbedrijf Cees van Doorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van de APK-mailing of andere relevante informatie

Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst.

 

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn) tussen zit. Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn gebruikt niet een dergelijk computerprogramma of -systeem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

Persoonsgegevens               >minimaal 7 jaar > Wet op de Rijksbelastingen

Voorletters en naam             >minimaal 7 jaar > Wet op de Rijksbelastingen

Adres                                  >minimaal 7 jaar > Wet op de Rijksbelastingen

Telefoonnummer                   >minimaal 7 jaar > Uitvoering van een overeenkomst

E-mailadres                          >minimaal 7 jaar > Uitvoering van een overeenkomst

Bankrekeningnummer            >minimaal 7 jaar > Wet op de Rijksbelastingen

Na de wettelijke termijn verwijderen we op uw verzoek de gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij niet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking an uw persoonsgegevens sturen naar garageceesvandoorn@telfort.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

 

Automobielbedrijf en aanhangwagenservicecentrum Cees van Doorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via garageceesvandoorn@telfort.nl

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn
© 2024
Hesselingendijk 12A | 8371 TA | Scheerwolde | Tel. 0521-447577
privacy verklaring