algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn ( consumenten).

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s en/of aanhangwagens, onderdelen en toebehoren daarvoor.

 

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer   bedraagt dan 3.500 kg;

- de aanhangwagen: een aanhangwagen als bedoeld in het Wegenverkeersreglement met een maximaal totaalgewicht van 3500 kg, niet   ingericht op het ( tijdelijk) verblijf van personen en uitsluitend bestemd voor het vervoer van zaken.

- de in te kopen auto of aanhangwagen: een auto of aanhangwagen die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop   aan de verkoper wordt verkocht;

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto of aanhangwagen dan wel van onderdelen en t    toebehoren daarvoor;

- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto of aanhangwagen dan wel onderdelen en toebehoren   daarvoor verkoopt;

- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto of aanhangwagen dan wel onderdelen en toebehoren   daarvoor koopt;

- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke   keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;

- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto of aanhangwagen en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of   doet uitvoeren;

- de garantie:

1. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, aanhangwagens, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;

2. de garantie zoals door Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn aangegeven is bij de offerte of aanbieding van een gebruikte auto of aanhangwagen.

3. Garantie op de reparatie en onderhoud van een auto of aanhangwagen, zoals in artikel 16 beschreven.

 

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 - De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.

Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto of aanhangwagen onverkocht is gebleven.

Artikel 2 - De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de auto of aanhangwagen en eventueel in te kopen auto of aanhangwagen, beide met het eventuele toebehoren;

- de prijs van de auto of aanhangwagen op het moment van de koop en verkoop,met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

- de prijs van de eventueel in te kopen auto of aanhangwagen op het afgesproken moment van levering van die auto of aanhangwagen;

- de afleveringskosten van de auto of aanhangwagen;

- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).

- de wijze van betaling.

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s of aanhangwagens te allen tijde doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s of aanhangwagens worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 - Het risico voor de auto of aanhangwagen

De auto of aanhangwagen is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto of aanhangwagen wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto of aanhangwagen voor rekening en risico van de koper

en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 - De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto of aanhangwagen kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto of aanhangwagen nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto of aanhangwagen aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.

3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan

wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 - Annulering

1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten.

Deze annulering kan alleen schriftelijk binnen 48 uur na het sluiten van de koopovereenkomst plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto of standaardaanhangwagen en voor een maatwerk aanhangwagen afwijkend van de standaard 30% van de koopprijs van de geannuleerde aanhangwagen . Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto of aanhangwagen door de koper aan de verkoper is geleverd.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 - De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden

overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn

heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 12 - Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto of aanhangwagen, indien en voor zolang als:

- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto of aanhangwagen niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto of aanhangwagen niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.

De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een nader overeen te komen storting in depot of in de vorm van een deugdelijke bankgarantie.

Artikel 13 - Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 - Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto of aanhangwagen met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen.

Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

GARANTIE

Artikel 15 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper ervoor dat op

passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.

2. Op nieuwe auto’s of aanhangwagens en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.

3. Op gebruikte auto’s of aanhangwagens verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie, minimaal zes maanden garantie.

De verkoper kan garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto of aanhangwagen 4500 EURO of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto of aanhangwagen.

De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst.

De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s,

tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

4. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

Artikel 16 - Reparatie- en onderhoudsgarantie

1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten

en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto of aanhangwagen weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;

b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur vakbekwaam te zijn. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is.

In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.

Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

d.de opdrachtgever de aanhangwagen zwaarder heeft beladen dan het voor de desbetreffende aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 - De betaling

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto, de aanhangwagen, de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.

4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum.

Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto of aanhangwagen blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle

heeft voldaan. Zolang de auto of aanhangwagen niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren

en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn.

Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 20- Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van verkoper/reparateur terzake van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, beloopt te allen tijde ten hoogste het door de opdrachtgever aan verkoper/reparateur betaalde of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. De aansprakelijkheid eindigt, zodra aan de door ons bewerkte auto's, aanhangwagens of onderdelen hiervan zonder onze toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgev of indien de aanhangwagen zwaarder wordt beladen dan het voor de desbetreffende aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht. Op deze bepaling zal geen beroep worden gedaan voor zover deze in strijd zou komen met dwingendrechtelijke bepalingen terzake van transacties met natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 21 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn

garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele autoof aanhangwagen-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te

voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van directmailing activiteiten wordt het eventueel door de

koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Partijen komen overeen dat deze standaardbepalingen naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

 

 

Woerden, 1 januari 2013

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn
© 2024
Hesselingendijk 12A | 8371 TA | Scheerwolde | Tel. 0521-447577
privacy verklaring