Algemene huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het huren van een aanhangwagen bij Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn

1. Definities

Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

- de aanhangwagen: een aanhangwagen, zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse wegenverkeerswetgeving, niet zijnde een toercaravan/vouwwagen, bestemd om te worden voortbewogen door een motorvoertuig op meer dan drie wielen met een maximum gewicht van 3500 GVW

- de trekauto: de auto zoals nader omschreven in de huurovereenkomst of de met toestemming van verhuurder daarvan in de plaats getreden auto, die uitsluitend bedoeld is om als trekkend voertuig van het gehuurde te dienen.

- de huurovereenkomst: de overeenkomst van huur en verhuur overeengekomen tussen huurder en verhuurder met betrekking tot het gehuurde.

- het gehuurde: de aanhangwagen zoals nader omschreven in de overeenkomst van huur en verhuur.

2. Totstandkoming en duur van de huur: bepaling van het huurbedrag

Bij het telefonisch tot stand komen van een overeenkomst geldt de door de verhuurder in te roepen ontbindende voorwaarde, dat deze overeenkomst schriftelijk bevestigd dient te worden. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het bedrag zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Datum en tijdstip van beëindiging van de huur zullen altijd worden vastgesteld binnen door verhuurder voor zijn bedrijf gestelde openingstijden. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het gehuurde eerder terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet in staat is het gehuurde te ontvangen en te inspecteren, dan eindigt de huurovereenkomst daarmee niet op dat eerdere tijdstip, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Verlenging van de huurovereenkomst

De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum en het tijdstip, waarop de huurovereenkomst eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

4. Overschrijding van de huurtermijn

Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het gehuurde weer in het bezit is van de verhuurder, met dien verstande,

dat het huurbedrag over de periode van overschrijding alsdan bedraagt: de door verhuurder gehanteerde huurvergoeding per dag verhoogd met een bedrag van € 25,- per dag tot en met de dag dat het gehuurde weer in bezit van de verhuurder is, onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het gehuurde, dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

5. Afrekening huurbedrag

5.1. Betaling

De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling contant bij aanvang van de huurperiode te geschieden.

5.2. Waarborgsom

Een waarborgsom kan worden verlangd. De waarborgsom wordt bij in ontvangstname van het gehuurde op de in de huurovereenkomst gemelde wijze voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

5.3. Tijdige betaling

Het gehuurde wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan en de eventuele waarborgsom is gedeponeerd. Indien de vordering van de huurder niet contant wordt betaald of niet op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is de verhuurder vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde,

waaronder de verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat de verplichting tot contante betaling is komen te vervallen.

5.4. Verzuim

Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is verhuurder gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die de verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel met een minimum van € 25,-.

6. Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk. Indien de huurder geen gebruik van het gehuurde wil maken, is hij/zij de overeengekomen huurvergoeding volledig verschuldigd. De huurder is gehouden de huurvergoeding te betalen per ingangsdatum huurperiode.

7. Kosten tijdens de huurtijd

Gedurende de tijd, dat de huurder over het gehuurde beschikt, zijn de kosten van het dagelijks gebruik van het gehuurde voor rekening van de huurder.

8. Verzekering

8.1 WA-verzekering

De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.

De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van:

- schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed;

- schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;

- het (eventuele) eigen risico.

8.2 Inzage

De huurder is gehouden om desgewenst op eerste verzoek van de verhuurder afschrift(en) van de desbetreffende polis(sen) en andere relevante bescheiden (groene kaart) ter inzage te verstrekken.

8.3. Casco-dekking

De verhuurder verklaart dat het gehuurde tegen casco-schade is verzekerd c.q. dat een voorziening is getroffen waarbij casco-schade onder de voor cascoverzekeringen gangbare voorwaarden is gedekt. Voor rekening van de huurder blijft evenwel te allen tijde:

- het (eventuele) eigen risico voorzover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd;

- schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 11 van deze voorwaarden;

- schade ontstaan wanneer de bestuurder van de trekauto met het gehuurde ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te zijn geweest de trekauto met het gehuurde naar behoren te besturen;

- schade door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder;

- schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van de desbetreffende trekauto in combinatie met het gehuurde voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd;

- alle schade die volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking komt.

8.4. Bestemmings-/verzekeringsgebied

Tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen, is het de huurder niet toegestaan zich zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder met het gehuurde buiten Nederland te begeven. Een eenmaal verkregen toestemming

geldt slechts onder de voorwaarden:

- dat de in sub a bedoelde aansprakelijkheidsverzekering voor het betrokken land dekking biedt, zoals moet blijken uit het bij de verzekering afgegeven internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart).

- dat de huurder ten behoeve van de trekauto een repatriëringsverzekering met aanhangwagensupplement heeft afgesloten, waarbij het transport of terugrijden van de trekauto in combinatie met het gehuurde volgens de gebruikelijke voorwaarden is gedekt.

9. Gehuurde object met toebehoren

Voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde worden door verhuurder mondeling aanwijzingen en instructies verstrekt.

Het gehuurde wordt in goede staat en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen voorzien van accessoires, zoals omschreven in de huurovereenkomst, aan huurder ter beschikking gesteld.

10. Verplichtingen van huurder

De huurder garandeert dat:

- hij indien benodigd zal zorg dragen voor een extra kentekenplaat die op het gehuurde dient te worden aangebracht en die correspondeert met het kenteken van de trekauto;

- niet gebruik zal worden gemaakt van een andere trekauto dan vermeld in de huurovereenkomst of nadien door de verhuurder is toegestaan, mits verzekerd;

- de trekauto in combinatie met het gehuurde aan alle in Nederland en de door hem bezochte landen gestelde wettelijke verplichtingen voldoet en dat de huurder in het bezit is van alle noodzakelijke bij de trekauto behorende (kenteken)bescheiden;

- hij zich zal houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften;

- hij zich te allen tijde zal gedragen volgens de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen en erop toe te zien dat zijn aanspraken voortvloeiende uit de desbetreffende verzekeringspolissen niet worden aangetast.

- met het gehuurde niet zal worden verkeerd buiten het verzekeringsgebied als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 8.4;

- hij het gehuurde met toebehoren in de staat waarin hij het gehuurde heeft ontvangen, schoon, bij verhuurder zal inleveren op uiterlijk de laatste huurdag, bij gebreke waarvan de schoonmaakkosten met een minimum van € 25,- in rekening zullen worden gebracht, onverminderd het elders in deze voorwaarden geregelde;

- met het gehuurde met zorg en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is, zal worden omgegaan;

- het gehuurde zal worden gebruikt overeenkomstig de door de verhuurder verstrekte voorschriften als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 9, alsmede de wettelijke voorschriften;

- het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet wordt wederverhuurd;

- geen andere bestuurder feitelijk tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde wordt toegelaten, dan in het geval (buiten repatriëring) hij op deze bestuurder toezicht houdt en deze bestuurder volledige rijbevoegdheid als hierna bedoeld heeft.

Huurder is jegens verhuurder verantwoordelijk voor elk handelen en nalaten van een door hem toegelaten bestuurder;

- hij volledige rijbevoegdheid heeft en derhalve in het bezit dient te zijn van een geldig rijbewijs, dat hem bevoegdheid geeft tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde;

- hij of enige andere bestuurder tijdens het besturen van de combinatie niet onder invloed van alcohol, verdovende- en geneesmiddelen zal verkeren en zal beschikken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor het besturen van een voertuig vereist is;

- bij diefstal van het gehuurde direct aangifte wordt gedaan en dat hij procesverbaal zal doen opmaken;

- hij de aanhangwagen nimmer onbeheerd zal laten, tenzij de aanhangwagen in een voldoende deugdelijk afgesloten ruimte is geplaatst of voldoende andere diefstalpreventiemaatregelen zijn genomen. In alle andere gevallen dient de huurder schriftelijke toestemming van de verhuurder te verkrijgen;

- hij de verhuurder terstond in kennis stelt, indien het gehuurde uit de macht van de huurder is geraakt.

11. Schade

Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier. De huurder dient te allen tijde door de politie rapport of procesverbaal te doen opmaken. Indien de huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins de verhuurder zou schaden dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk. De kosten van een eventuele repatriëring zijn voor rekening van de huurder. Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de op het gehuurde betrekking hebbende bescheiden en grensdocumenten en door verlies van onderdelen en gereedschappen, dan wel schade ontstaan door elk handelen of nalaten van de huurder dat hem als tekortkoming kan worden toegerekend. Schade, ontstaan door de met het gehuurde vervoerde zaken, komt te allen tijde voor rekening van huurder. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het

gehuurde of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden.

12. Schade van de huurder

Huurder heeft indien verder rijden met of gebruik van het gehuurde ten gevolge van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was of tengevolge van een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op vervanging van het gehuurde. Andere kosten of schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden met of gebruik van het gehuurde onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervanging van het gehuurde. Voor schade aan met het gehuurde vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder, ook indien deze is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

13. Vrijwaring verhuurder

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van gebruikers van het gehuurde of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht worden gehouden en voor alle boetes en overige kosten die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of zijn medegebruikers gepleegde strafbare feiten of feiten waarop anderszins voor overtredingen een sanctie is gesteld. Eén en ander voorzover het door verhuurder verschuldigde geen gevolg is van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huurovereenkomst. Indien sancties en maatregelen van overheidswege aan

verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden de verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,-. Indien de verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van de huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan de autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,-.

14. Ontbinding van de huur

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt;

bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement van de huurder of het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de huurder; bij vestiging in het buitenland van de huurder; bij vordering van overheidswege van het desbetreffende gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren waar dit zich bevindt dan wel zich weer in bezit van het gehuurde te stellen.

15. Persoonsgegevens huurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op de huurovereenkomst worden door de verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren, de huurder optimale service en actuele productinformatie geven en de huurder aanbiedingen doen.

De huurder kan tegen verwerking van zijn gegevens ten behoeve van direct mailing bij de verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

16. Toepasselijk recht

Partijen komen overeen dat deze standaardbepalingen naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

 

Woerden, 1 januari 2012

 

Automobielbedrijf en aanhangwagencentrum Cees van Doorn
© 2021
HOLLANDBAAN 14 | WOERDEN | TEL: 0348 - 410210
privacy verklaring